Vận chuyển, giao nhận

Phương thức 1:
• Giao trực tiếp cho khách hàng ngay tại cửa hàng
• Không tính thêm chi phí hoặc dịch vụ thêm.
Phương thức 2:
• Giao tại địa chỉ của khách hàng cung cấp.
• Khách hàng chịu trách nhiệm bảo quản ngay sau khi tiếp nhận hàng hóa.
• Chi phí vận chuyển sẽ tính thêm theo kích cỡ / số lượng và quảng đường vận chuyển tính từ địa điểm của cửa hàng nói trên.
Phương thức 3:
• Giao hàng cho bên vận chuyển (bên thứ ba) mà khách hàng chị định.
• Chí phí tính thêm bao gồm chi phí vận chuyển như phương thức 2 và cước vận chuyển.

Lắp đặt, chạy thử  & Nghiệm thu bàn giao (nếu cần)
 
Phương thức 1: Thử dụng cụ/thiết bị tại cửa hàng có chứng kiến của khách hàng trước khi giao hàng, không tính thêm chi phí.
Phương thức 2:
• Thử tại cửa hàng, hướng dẫn lắp đặt và bảo quản cho khách hàng.
• Chi phí tính bao gồm đi lại, ở và ngày công của nhân viên kỹ thuật (nếu có).
Phương thức 3:
• Kiểm tra, thử nghiệm và nghiệm thu bàn giao tại địa điểm của khách hàng.
• Chi phí tính thêm bao gồm chi phí cho nhân viên kỹ thuật như phương thức 2 và chi phí vật tư phục vụ cho công tác lắp đặt hoặc các chi tiết phát sinh khác.